příspěvková organizace

Aktuality

Putování za ledním medvědem – POZOR ZMĚNA

V pátek 25. září 2020

(původně mělo být představení v pondělí 21. září 2020)

proběhne v mateřské škole představení divadélka Letadlo

PUTOVÁNÍ ZA LEDNÍM MEDVĚDEM

 

Vstupné: dle počtu dětí

 

(původně mělo být představení v pondělí 21. září 2020)

Uzavření mateřské školy

Mateřská škola Borovy oznamuje

UZAVŘENÍ 

ve čtvrtek 24. září 2020 

(odstávka elektrického proudu)

 

Sejdeme se opět v pátek 25. září 2020

Hygienické potřeby

Vážení a milí rodiče

(především ti, kteří přijdete do naší mateřské školy 1. 9. 2020 poprvé),

 

hygienické potřeby, které budete nosit do mateřské školy,

stačí připravit až  v průběhu měsíce září

nebo je můžete donést na třídní schůzku v pátek 4. 9. 2020.

 

První den si užijte společně s námi a se svými dětmi v klidu a pohodě,

vše se budete včas v  průběhu měsíce dozvídat.

 

A nezapomeňte, PRAVOU……

 

Pokyn ředitelky MŠ

POKYN ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY  

Tento pokyn stanovuje provozní podmínky mateřské školy

v souvislosti s obnovením provozu dne 25. května 2020

 

VÝKLAD POJMŮ

 • Opatření MŠMT – dokument Provoz mateřských škol v období do konce roku 2019/2020 vydaný MŠMT
 • Rouška – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • Prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění – čestné prohlášení uvedené jako příloha opatření MŠMT
 • Bezpečná vzdálenost – vzdálenost osob 2 m

 

ORGANIZACE PROVOZU

 • Provoz mateřské školy bude obnoven května 2020
 • Provoz mateřské školy bude od 30 do 16.00 hodin
 • Nástup do mateřské školy je povolen v době od 6.30 do 8.00
 • Vyzvedávání dětí z mateřské školy je umožněno v době od 12.00 do 12.30 a 14.45 – 16.00
 • Podmínkou povolení vstupu dítěte do objektu školy je předání prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem, které odevzdá doprovázející osoba zaměstnanci školy při předávání dítěte škole první den nástupu do školy. Bez předání tohoto prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění nebude dítě do objektu školy vpuštěno
 • Dítě s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit
 • Pokud dítě během pobytu v mateřské škole vykazuje některý z možných příznaků COVID – 19, bude umístěn do samostatné místnosti. Škola bude ihned kontaktovat zákonné zástupce dítěte k okamžitému vyzvednutí dítěte ze školy. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici
 • Je zakázáno přinášet do školy vlastní hračky, pití, jídlo apod.

 

PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ

 • Předávání dětí doprovázející osobou mateřské škole bude probíhat v šatně mateřské školy. Rodič bude  mít vstup do ostatních prostor mateřské školy zakázán.
 • Při předání dítěte bude dítěti změřena teplota.
 • Předávání dětí mateřskou školou doprovázející osobě ze zahrady mateřské školy bude provedeno bez prodlení a rodič s dítětem okamžitě opouští prostor školní zahrady.

 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

 • Doprovázející osoby dítěte jsou povinny nosit před školou i v areálu mateřské školy roušku (pokud se s nástupem do MŠ 25. 5. 2020 neproběhne nějaká změna)
 • Doprovázející osoby dítěte jsou povinny dodržovat před školou i v areálu mateřské školy bezpečnost vzdálenost od ostatních osob. Tato povinnost neplatí mezi osobami společné domácnosti
 • Do mateřské školy smí s dítětem vstupovat pouze jedna doprovázející osoba
 • Při vyzvedávání dítěte smí do mateřské školy vstoupit pouze jedna doprovázející osoba
 • Doprovázející osoba po předání dítěte i převzetí dítěte bez zbytečného odkladu opustí areál mateřské školy
 • Provozní zaměstnanci jsou povinni nosit před školou, v areálu mateřské školy i objektu mateřské školy roušku (pokud se nezmění nařízení)

 

POVINNOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 • Předat škole podepsané prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění
 • Informovat neprodleně školu o onemocnění dítěte
 • Zajistit vyzvednutí dítěte z mateřské školy v případě, kdy bude dítě vykazovat některých z možných příznaků COVID – 19

 

STRAVOVÁNÍ

 • Škola zajišťuje pro žáky stravování
 • Pokud dítě náhle onemocní a nestihnete odhlásit stravu, možnost vyzvednutí první den nepřítomnosti dítěte, jako tomu bylo doposud, zaniká. Z mateřské školy je zákaz vynášení potravin.

 

POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ       

 • Provedou poučení dětí o hygienických zásadách a pravidlech, rozdělí hračky do dvou až tří skupin a tyto skupiny hraček pravidelně měnit a dezinfikovat
 • Zajistí po převzetí dítěte od doprovázející osoby (přezutí a převlečení) důkladné umytí rukou tekutým mýdlem a vodou.
 • Totéž zajistí před každým vstupem do herny z venkovního prostředí po převlečení a přezutí. (V průběhu dne dbají na zvýšenou osobní hygienu dětí)
 • Zajistí větrání během celého dne, minimálně 1x za hodinu po dobu minimálně 5 minut (větrání herny a ostatních prostor, kde se děti pohybují)
 • Zajistí ve spolupráci s provozními zaměstnanci doplňování dávkovačů mýdla, papírových ručníků a vynášení košů v průběhu pobytu dětí

 

POVINNOST PŘI ÚKLIDU

 • Provádět průběžně kontrolu a doplňování vybavení v umývárně – tekuté mýdle v dávkovači, papírové ručníky
 • Průběžně vynášet odpadkový koš v umývárně i herně
 • Provádět kontrolu a doplňování dávkovače na dezinfekci rukou – na místech tomu určených
 • Provádět po nástupu dětí, po obědě dezinfekci baterií, ovladačů splachování, sedátek na WC
 • Provádět po nástupu dětí dezinfekci míst kontaktu osob s předměty (kliky, dveře, madla, zvonek, sedátka v šatně apod.)
 • Provádět 1x denně dezinfekci podlah, lavic, židliček, ovladačů oken, klik a ostatních ploch v místnostech pobytu dětí
 • Provádět nejméně 1x denně úklid a dezinfekci ostatních užívaných prostor školy včetně vynášení odpadkových košů
 • Provádět větrání místnosti při denním úklidu těchto místností

 

OMEZENÍ VSTUPU CIZÍCH OSOB DO ŠKOLY

 • Vstup mají povolen pouze zaměstnanci a děti mateřské školy, 1 doprovázející rodič, kontrolní orgány a dodavatelé služeb, zajišťující provoz školy

 

 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 • Za provoz mateřské školy platí obecně platné právní i vnitřní předpisy, pokud tímto pokynem nebyla provedena změna                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                          Zuzana Mastná, ředitelka MŠ

Nové informace k obnovenému provozu v MŠ od 25. května 2020

 

Mateřská škola Borovy oznamuje rodičům, že od 25. května 2020 bude opět obnoven provoz.

Po dohodě s Obcí Borovy doporučujeme, aby mateřskou školu v měsících květen, červen, červenec   

navštěvovaly jen děti zaměstnaných rodičů.  (viz doporučení na www. stránkách).

 

Sledujte, prosím nyní častěji naše webové stránky, situace a podmínky se mění ze dne na den. Zvažte proto prosím, zda je opravdu nutné v současné době umístit Vaše dítě do mateřské školy.

 

Organizace a podmínky při otevření MŠ:

 1. Povinnost zákonných zástupců je vyplnit čestné prohlášení při prvním příchodu s dítěte do mateřské školy. Formulář je umístěn na webových stránkách naší mateřské školy (O školce/Dokumenty/Informace pro rodiče).
 2. Do šatny mateřské školy vstupuje pouze dítě s doprovodem rodiče. Je nutné předat děti učitelkám zdravé, bez příznaku nemoci. Pokud Vaše dítě bude vykazovat známky infekce dýchacích cest (kašel, rýma atd.),nemůže docházet do mateřské školy.  Obratem bude posláno s Vámi domů.
 3. Provoz mateřské školy zůstane zachován od 6.30 hodin do 16.00 hodin.
 4. Pobyt dětí bude organizován pouze v areálu školy, větší část dne budou děti na zahradě, pokud to počasí dovolí.
 5. Děti, učitelky a asistentka mohou být bez roušek.
 6. V šatně mateřské školy se pohybujte pouze v rouškách a při příchodu použijte vždy dezinfekci, která bude připravena ve vstupu. Všichni příchozí do školy jsou povinni mít zakrytá ústa i nos.
 7. Je nutno minimalizovat zdržování osob v mateřské škole i před ní.  Na vstupních dveřích bude připravena otáčecí karta (s nápisem „Nevstupovat, čekat!“ a  „Můžete vstoupit, šatna je prázdná“, kterou před vstupem a po odchodu ze šatny otočíte vždy tak, aby informace na ní byla aktuální.
 8. Ostatní rodiče čekají s dětmi venku, v rozestupech 2 metrů, dokud se šatna neuvolní.
 9. Do šatny vstupujte vždy jednotlivě – pouze dítě a doprovod, po nezbytně nutnou dobu.
 10. Při příchodu do mateřské školy si každé dítě umyje ruce mýdem.
 11. Předávání dětí a vyřizování záležitostí proběhne pouze ve dveřích třídy.
 12. Rodiče, kteří si nechají doma své dítě, nebudou platit v tuto dobu školné.
 13. Není vyžadováno povinné předškolní vzdělávání předškoláků – nepřítomnost v mateřské škole je nyní automaticky omluvena (rodiče nebudou omlouvat své dítě do omluvných listů).
 14. Před otevřením a v době provozu mateřské školy jsou velice zvýšená hygienická opatřeení (pravidelná dezinfekce všech povrchů, čištění a úklid všech místností i chodeb v mateřské škole, časté větrání atd.)
 15. Nahlaste prosím ještě jednou závazně po tomto doporučení docházku dětí od 25. května 2020 do 30. června 2020 na email (msborovy@gmail.com) nebo na telefon 721 781 966.

 

Předem děkuji všem rodičům za dodržování pravidel a podmínek mateřské školy.

Zuzana Mastná, ředitelka školy

 

 

Doporučení rodičům

 

Vážení rodiče,

z důvodu ochrany zdraví, dětí i zaměstnanců  v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem byly více než dva měsíce mateřské školy uzavřené. Bylo to pro Vás jistě náročné období, ale možná přineslo i nečekanou příležitost být s Vašimi dětmi v maximální možné míře. Za pochopení přijatých opatření v této mimořádné situaci Vám samozřejmě moc děkujeme.

 

Vláda ČR již začala rozvolňovat mimořádná opatření i v oblasti školství a zřizovatl (Obec Borovy) proto dal souhlas k otevření našeho zařízení ve stejný čas, ve kterém se budou otevírat základní školy.

 

Při otevření bude ale nutné dodržovat řadu organizačních, hygienických a bezpečnostních pokynů a celý náš provoz mateřské školy bude v mimořádném režimu.  Tato skutečnost nás přivedla k prosbě vůči Vám.

 

Určitě budeme i v tomto mimořádném režimu pečovat o Vaše děti stejně jako doposud a budeme zajišťovat provoz v mateřské škole, ale potřebujeme k tomu snížit počet dětí. Proto po dohodě se zřizovatelem Vám doporučujeme a prosíme, abyste zvážili všechny faktory,  včetně rizikových a rozhodli o nutnosti účasti dítěte v mateřské škole.

 

Samozřejmě, pokud jste ve složité situaci z důvodu pracovního vytížení, ekonomického či sociálního postavení, bude pro Vás mateřská škola fungovat až do konce června, poté pár dní prázdninového provozu.

 

V případě, že si ponecháte celou dobu dítě v domácí péči po celou tuto mimořádnou dobu,  bude  Vám odpuštěna platba školného.

 

Stejně tak povinné předškolní vzdělávání není v této době vyžadováno a děti budou automaticky omluveny.

 

Děkujeme Vám za pochopení a zvážení možnosti  pomoci nám při této situaci zmenšit náš dětský kolektiv, i když je nám to všem samozřejmě moc líto.

 

Doporučení

Po dohodě s Obcí Borovy doporučujeme, aby mateřskou školu v měsících květen, červen a červenec navštěvovaly jen děti zaměstnaných rodičů.

Znovuotevření mateřské školy

Mateřská škola Borovy

oznamuje rodičům,

že od 25. května 2020 bude opět obnoven provoz.

 

Prosíme rodiče,  aby si přečetli veškeré nové informace o doporučení k znovuotevření mateřské školy.

Děkujeme za pochopení v této době.

Neděle 20. září 2020
Aktuality
Věř, že tvůj život stojí za to žít a tvá víra ti pomůže to uskutečnit.
3833
Anketa