Pokyn ředitelky MŠ

Tento pokyn stanovuje provozní podmínky mateřské školy

v souvislosti s obnovením provozu dne 25. května 2020

VÝKLAD POJMŮ

 • Opatření MŠMT – dokument Provoz mateřských škol v období do konce roku 2019/2020 vydaný MŠMT
 • Rouška – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • Prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění – čestné prohlášení uvedené jako příloha opatření MŠMT
 • Bezpečná vzdálenost – vzdálenost osob 2 m

 

ORGANIZACE PROVOZU

 • Provoz mateřské školy bude obnoven května 2020
 • Provoz mateřské školy bude od 30 do 16.00 hodin
 • Nástup do mateřské školy je povolen v době od 6.30 do 8.00
 • Vyzvedávání dětí z mateřské školy je umožněno v době od 12.00 do 12.30 a 14.45 – 16.00
 • Podmínkou povolení vstupu dítěte do objektu školy je předání prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem, které odevzdá doprovázející osoba zaměstnanci školy při předávání dítěte škole první den nástupu do školy. Bez předání tohoto prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění nebude dítě do objektu školy vpuštěno
 • Dítě s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit
 • Pokud dítě během pobytu v mateřské škole vykazuje některý z možných příznaků COVID – 19, bude umístěn do samostatné místnosti. Škola bude ihned kontaktovat zákonné zástupce dítěte k okamžitému vyzvednutí dítěte ze školy. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici
 • Je zakázáno přinášet do školy vlastní hračky, pití, jídlo apod.

 

PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ

 • Předávání dětí doprovázející osobou mateřské škole bude probíhat v šatně mateřské školy. Rodič bude  mít vstup do ostatních prostor mateřské školy zakázán.
 • Při předání dítěte bude dítěti změřena teplota.
 • Předávání dětí mateřskou školou doprovázející osobě ze zahrady mateřské školy bude provedeno bez prodlení a rodič s dítětem okamžitě opouští prostor školní zahrady.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

 • Doprovázející osoby dítěte jsou povinny nosit před školou i v areálu mateřské školy roušku (pokud se s nástupem do MŠ 25. 5. 2020 neproběhne nějaká změna)
 • Doprovázející osoby dítěte jsou povinny dodržovat před školou i v areálu mateřské školy bezpečnost vzdálenost od ostatních osob. Tato povinnost neplatí mezi osobami společné domácnosti
 • Do mateřské školy smí s dítětem vstupovat pouze jedna doprovázející osoba
 • Při vyzvedávání dítěte smí do mateřské školy vstoupit pouze jedna doprovázející osoba
 • Doprovázející osoba po předání dítěte i převzetí dítěte bez zbytečného odkladu opustí areál mateřské školy
 • Provozní zaměstnanci jsou povinni nosit před školou, v areálu mateřské školy i objektu mateřské školy roušku (pokud se nezmění nařízení)

 

POVINNOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 • Předat škole podepsané prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění
 • Informovat neprodleně školu o onemocnění dítěte
 • Zajistit vyzvednutí dítěte z mateřské školy v případě, kdy bude dítě vykazovat některých z možných příznaků COVID – 19

 

STRAVOVÁNÍ

 • Škola zajišťuje pro žáky stravování
 • Pokud dítě náhle onemocní a nestihnete odhlásit stravu, možnost vyzvednutí první den nepřítomnosti dítěte, jako tomu bylo doposud, zaniká. Z mateřské školy je zákaz vynášení potravin.

 

POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ       

 • Provedou poučení dětí o hygienických zásadách a pravidlech, rozdělí hračky do dvou až tří skupin a tyto skupiny hraček pravidelně měnit a dezinfikovat
 • Zajistí po převzetí dítěte od doprovázející osoby (přezutí a převlečení) důkladné umytí rukou tekutým mýdlem a vodou.
 • Totéž zajistí před každým vstupem do herny z venkovního prostředí po převlečení a přezutí. (V průběhu dne dbají na zvýšenou osobní hygienu dětí)
 • Zajistí větrání během celého dne, minimálně 1x za hodinu po dobu minimálně 5 minut (větrání herny a ostatních prostor, kde se děti pohybují)
 • Zajistí ve spolupráci s provozními zaměstnanci doplňování dávkovačů mýdla, papírových ručníků a vynášení košů v průběhu pobytu dětí

POVINNOST PŘI ÚKLIDU

 • Provádět průběžně kontrolu a doplňování vybavení v umývárně – tekuté mýdle v dávkovači, papírové ručníky
 • Průběžně vynášet odpadkový koš v umývárně i herně
 • Provádět kontrolu a doplňování dávkovače na dezinfekci rukou – na místech tomu určených
 • Provádět po nástupu dětí, po obědě dezinfekci baterií, ovladačů splachování, sedátek na WC
 • Provádět po nástupu dětí dezinfekci míst kontaktu osob s předměty (kliky, dveře, madla, zvonek, sedátka v šatně apod.)
 • Provádět 1x denně dezinfekci podlah, lavic, židliček, ovladačů oken, klik a ostatních ploch v místnostech pobytu dětí
 • Provádět nejméně 1x denně úklid a dezinfekci ostatních užívaných prostor školy včetně vynášení odpadkových košů
 • Provádět větrání místnosti při denním úklidu těchto místností

 

OMEZENÍ VSTUPU CIZÍCH OSOB DO ŠKOLY

 • Vstup mají povolen pouze zaměstnanci a děti mateřské školy, 1 doprovázející rodič, kontrolní orgány a dodavatelé služeb, zajišťující provoz školy

 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 • Za provoz mateřské školy platí obecně platné právní i vnitřní předpisy, pokud tímto pokynem nebyla provedena změna

Zuzana Mastná, ředitelka MŠ

Změna velikosti písma
Scroll to Top