příspěvková organizace

Pokyn ředitelky MŠ

POKYN ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY  

Tento pokyn stanovuje provozní podmínky mateřské školy

v souvislosti s obnovením provozu dne 25. května 2020

 

VÝKLAD POJMŮ

 • Opatření MŠMT – dokument Provoz mateřských škol v období do konce roku 2019/2020 vydaný MŠMT
 • Rouška – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • Prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění – čestné prohlášení uvedené jako příloha opatření MŠMT
 • Bezpečná vzdálenost – vzdálenost osob 2 m

 

ORGANIZACE PROVOZU

 • Provoz mateřské školy bude obnoven května 2020
 • Provoz mateřské školy bude od 30 do 16.00 hodin
 • Nástup do mateřské školy je povolen v době od 6.30 do 8.00
 • Vyzvedávání dětí z mateřské školy je umožněno v době od 12.00 do 12.30 a 14.45 – 16.00
 • Podmínkou povolení vstupu dítěte do objektu školy je předání prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem, které odevzdá doprovázející osoba zaměstnanci školy při předávání dítěte škole první den nástupu do školy. Bez předání tohoto prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění nebude dítě do objektu školy vpuštěno
 • Dítě s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit
 • Pokud dítě během pobytu v mateřské škole vykazuje některý z možných příznaků COVID – 19, bude umístěn do samostatné místnosti. Škola bude ihned kontaktovat zákonné zástupce dítěte k okamžitému vyzvednutí dítěte ze školy. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici
 • Je zakázáno přinášet do školy vlastní hračky, pití, jídlo apod.

 

PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ

 • Předávání dětí doprovázející osobou mateřské škole bude probíhat v šatně mateřské školy. Rodič bude  mít vstup do ostatních prostor mateřské školy zakázán.
 • Při předání dítěte bude dítěti změřena teplota.
 • Předávání dětí mateřskou školou doprovázející osobě ze zahrady mateřské školy bude provedeno bez prodlení a rodič s dítětem okamžitě opouští prostor školní zahrady.

 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

 • Doprovázející osoby dítěte jsou povinny nosit před školou i v areálu mateřské školy roušku (pokud se s nástupem do MŠ 25. 5. 2020 neproběhne nějaká změna)
 • Doprovázející osoby dítěte jsou povinny dodržovat před školou i v areálu mateřské školy bezpečnost vzdálenost od ostatních osob. Tato povinnost neplatí mezi osobami společné domácnosti
 • Do mateřské školy smí s dítětem vstupovat pouze jedna doprovázející osoba
 • Při vyzvedávání dítěte smí do mateřské školy vstoupit pouze jedna doprovázející osoba
 • Doprovázející osoba po předání dítěte i převzetí dítěte bez zbytečného odkladu opustí areál mateřské školy
 • Provozní zaměstnanci jsou povinni nosit před školou, v areálu mateřské školy i objektu mateřské školy roušku (pokud se nezmění nařízení)

 

POVINNOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 • Předat škole podepsané prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění
 • Informovat neprodleně školu o onemocnění dítěte
 • Zajistit vyzvednutí dítěte z mateřské školy v případě, kdy bude dítě vykazovat některých z možných příznaků COVID – 19

 

STRAVOVÁNÍ

 • Škola zajišťuje pro žáky stravování
 • Pokud dítě náhle onemocní a nestihnete odhlásit stravu, možnost vyzvednutí první den nepřítomnosti dítěte, jako tomu bylo doposud, zaniká. Z mateřské školy je zákaz vynášení potravin.

 

POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ       

 • Provedou poučení dětí o hygienických zásadách a pravidlech, rozdělí hračky do dvou až tří skupin a tyto skupiny hraček pravidelně měnit a dezinfikovat
 • Zajistí po převzetí dítěte od doprovázející osoby (přezutí a převlečení) důkladné umytí rukou tekutým mýdlem a vodou.
 • Totéž zajistí před každým vstupem do herny z venkovního prostředí po převlečení a přezutí. (V průběhu dne dbají na zvýšenou osobní hygienu dětí)
 • Zajistí větrání během celého dne, minimálně 1x za hodinu po dobu minimálně 5 minut (větrání herny a ostatních prostor, kde se děti pohybují)
 • Zajistí ve spolupráci s provozními zaměstnanci doplňování dávkovačů mýdla, papírových ručníků a vynášení košů v průběhu pobytu dětí

 

POVINNOST PŘI ÚKLIDU

 • Provádět průběžně kontrolu a doplňování vybavení v umývárně – tekuté mýdle v dávkovači, papírové ručníky
 • Průběžně vynášet odpadkový koš v umývárně i herně
 • Provádět kontrolu a doplňování dávkovače na dezinfekci rukou – na místech tomu určených
 • Provádět po nástupu dětí, po obědě dezinfekci baterií, ovladačů splachování, sedátek na WC
 • Provádět po nástupu dětí dezinfekci míst kontaktu osob s předměty (kliky, dveře, madla, zvonek, sedátka v šatně apod.)
 • Provádět 1x denně dezinfekci podlah, lavic, židliček, ovladačů oken, klik a ostatních ploch v místnostech pobytu dětí
 • Provádět nejméně 1x denně úklid a dezinfekci ostatních užívaných prostor školy včetně vynášení odpadkových košů
 • Provádět větrání místnosti při denním úklidu těchto místností

 

OMEZENÍ VSTUPU CIZÍCH OSOB DO ŠKOLY

 • Vstup mají povolen pouze zaměstnanci a děti mateřské školy, 1 doprovázející rodič, kontrolní orgány a dodavatelé služeb, zajišťující provoz školy

 

 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 • Za provoz mateřské školy platí obecně platné právní i vnitřní předpisy, pokud tímto pokynem nebyla provedena změna                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                          Zuzana Mastná, ředitelka MŠ

Úterý 26. května 2020
Až se člověk naučí milovat rovným dílem všechny lidi ostatní, nebude už nikdo na tom božím světě nešťastný.
1825
Anketa