příspěvková organizace

Mimořádné opatření osobám vracejícím se z Itálie o nařízené karanténě

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1
písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku
a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
I.
Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března
2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby
bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to
telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli
zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro
děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli
v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem
v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území
Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a)
zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.
Str. 2 z 2
II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
v Evropě.
Vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Italské republiky (cca 4 000
případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo
při svém pobytu na území Italské republiky, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění
COVID-19 z Italské republiky.
Mimořádné opatření se vydává na základě souhlasného projednání s hejtmany všech krajů
a primátorem hlavního města Prahy.
Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.
Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem k očekávanému návratu až několika
desítek tisíc osob z Italské republiky, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření
je den jeho vydání.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neděle 5. července 2020
Věř, že tvůj život stojí za to žít a tvá víra ti pomůže to uskutečnit.
1825
Anketa